Szkoła Podstawowa nr 65

im Alfa Liczmańskiego

w Gdańsku

2015-04-24: Scenariusz zajęć z rewalidacji - Zabawy z sylabami - rozwijanie percepcji wzrokowo-słuchowej.

 

CEL GŁÓWNY: usprawnianie percepcji wzrokowo-słuchowej

 

CELE OPERACYJNE

Uczeń potrafi:

·        dzielić wyrazy na sylaby w połączeniu z wyklaskiwaniem sylab

·        wskazać usłyszaną sylabę

·        rozróżniać samogłoski i spółgłoski

·        tworzyć i odczytywać sylaby dwuliterowe otwarte

·        układać wyrazy z sylab otwartych

 

METODY

         praktycznego działania

         polisensoryczna

 

FORMY PRACY

         indywidualna

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

         korale, sznurek, karty pracy

 

 

Przebieg zajęć

 

1. Powitanie ucznia i podanie tematu zajęć: Zabawy z sylabami.

 

2. Ćwiczenie usprawniające motorykę małą rąk - nawlekanie koralików na sznurek.

 

3. Dzielenie na sylaby nazw kolorów koralików wskazanych przez nauczyciela, połączone z wyklaskiwaniem sylab.

 

4. Wskazywanie przez ucznia sylab podawanych przez nauczyciela

    (Karta pracy nr 1).

 

         ma    be      da     te      go     mi     ka     za      ce      la      su

 

         li       bo     de      pa     no     le       wy     bu     to      ku     co

 

5. Rozcinanie przez ucznia kartoników z literami w kolorze czerwonym i niebieskim

    (Karta pracy nr 1).

 

6. Utrwalanie pojęcia samogłoski

 

         - ustalenie, co oznacza czerwony i niebieski kolor liter (czerwone - samogłoski,        niebieskie - spółgłoski)

         - oddzielenie samogłosek

         - ćwiczenia w czytaniu samogłosek

         - przypomnienie - samogłoska tworzy sylabę

 

7. Tworzenie sylab dwuliterowych otwartych z pociętych kartoników.

 

Uczeń układa pionowo samogłoski. Po lewej stronie dokłada wybraną spółgłoskę, np.: ,,k”.  Jadąc nią z góry do dołu, odczytuje kolejne sylaby. Następnie przekłada literę ,,k” na prawą stronę i czyta powstające cząstki wyrazowe.

 

8. Ustne dzielenie na sylaby nazw obrazków połączone z wyklaskiwaniem sylab

    (Karta pracy nr 2).

 

9. Układanie z rozsypanki sylabowej i przyklejanie podpisów do obrazków

    (Karta pracy nr 2).

 

                   ba   ra   dy   za   ry   ko   lo   ku   ba   ża

 

10. Przepisanie powstałych wyrazów i zaznaczenie kolorem czerwonym samogłosek.

 

11. Ćwiczenie utrwalające rozróżnianie samogłosek i spółgłosek - kolorowanie korali zawierających samogłoski na czerwono, spółgłoski – na niebiesko (Karta pracy nr 3).

 

12. Podziękowanie, zakończenie zajęć. 

 

                                                       Opracowała: J. Glantz 

                           

       

   


Fotogaleria: