Szkoła Podstawowa nr 65

im Alfa Liczmańskiego

w Gdańsku

2015-05-22: Scenariusz zajęć rewalidacji indywidualnej Święto mamy - doskonalenie percepcji wzrokowo-słuchowej

 

CEL GŁÓWNY: rozwijanie percepcji wzrokowo-słuchowej

 

CELE OPERACYJNE

Uczeń potrafi:

·        odszukać pasujące do siebie obrazki

·        rozpoznawać i odczytywać sylaby z literą „m”

·        dokonać analizy i syntezy słuchowo-sylabowej wyrazów

·        słuchać ze zrozumieniem tekstu i wskazać zdania prawdziwe

·        układać i zapisywać wyrazy z sylab otwartych

·        czytać wyrazy i proste zdania

·        wymieniać nazwy miesięcy

·        odtworzyć rytm podany przez nauczyciela oraz przedstawiony na schemacie

 

METODY

         słowna

         praktycznego działania

         polisensoryczna

 

FORMY PRACY

         indywidualna

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

         papierowe motyle z sylabami, karty pracy, patyczki

 

 

Przebieg zajęć

 

1. Powitanie ucznia i podanie tematu zajęć.

 

2. Rozwijanie koncentracji uwagi i spostrzegawczości – wyszukiwanie i kolorowanie tym samym kolorem jednakowych obrazków.

 

3. Ćwiczenia z sylabami - przylatują papierowe motyle z sylabami: ma, me, mi, mo, mu, my.

·        nauczyciel pokazuje i odczytuje kolejne sylaby

·        uczeń wskazuje sylabę podaną przez nauczyciela

·        uczeń odczytuje sylaby

4. Analiza i synteza słuchowa wyrazów z głoską ,,m”.

 

·        uczeń z wyklaskiwaniem dzieli wyrazy na sylaby:

         mama, malina, maj, maluje

·        nauczyciel podaje sylaby, a uczeń rozpoznaje, jaki to wyraz:

         my – szy, mo – re - la, ko – ma – ry, do - my

 

5. Wysłuchanie tekstu pt. „Maja” czytanego przez nauczyciela:

 

         To jest Maja. Jej mama lubi maki. W maju mamy święto mamy.

         Maja ma dla mamy maki i korale.

 

6. Sprawdzenie rozumienia treści tekstu – czytanie przez ucznia zdań odnoszących się do tekstu, wybieranie i podkreślanie zdań prawdziwych.

 

         To jest Mela.

         To jest Maja.

 

         Mama lubi maki.

         Mama lubi róże.

 

         Święto mamy jest w marcu.

         Święto mamy jest w maju.

 

7. Tworzenie wyrazów z sylab i ich zapisywanie.

 

8. Uzupełnianie zdań wyrazami: maki, Maja, soki, mama.

 

         To jest ...........................

         To jest ...........................

         To są ............................

         To są ............................

9. Ćwiczenia w czytaniu tekstu pt. „Maja”.

 

10. Rozmowa nt. zbliżającego się Dnia Matki. Narysowanie kartki z kalendarza

 i zapisanie:      

 

                         

11. Utrwalanie nazw miesięcy. Przypomnienie, którym miesiącem roku jest maj.

 

12. Ćwiczenia słuchowe.

 

·        odtwarzanie przez ucznia rytmu wystukanego przez nauczyciela

·        odtwarzanie rytmu przedstawionego na schemacie za pomocą patyczków

 

13. Podziękowanie, zakończenie zajęć.

 

                                                                           Opracowała: J. Glantz


Fotogaleria: