Szkoła Podstawowa nr 65

im Alfa Liczmańskiego

w Gdańsku

Biblioteka

2013-10-10: Regulamin Multimedialnego Centrum Informacji

 Motto: Poinformowany jest ten, który wie,
         Gdzie jest napisane to, czego nie wie.
                                             Thomas Franke

 
 
 ZADANIA MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI
 
 
I      BIBLIOTEKA SZKOLNA JEST:
 
- interdyscyplinarną i multimedialną pracownią szkoły, służącą przygotowaniu uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym, realizacji indywidualnych potrzeb i zainteresowań czytelników, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonaleniu pracy nauczycieli;
 
- ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców;
 
- ośrodkiem edukacji czytelniczej i medialnej.
 
 
II    ORGANIZACJA BIBLIOTEKI
 

1. Nadzór:

 
     Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły:
     - zapewnia obsadę personelu oraz odpowiednie pomieszczenie i wyposażenie;
    - zarządza skontrum zbiorów bibliotecznych, odpowiada za ich protokolarne przekazanie przy zmianie nauczyciela bibliotekarza;
    - zapewnia środki finansowe;
    - hospituje i ocenia pracę nauczyciela bibliotekarza.


2. Pracownicy  biblioteki:

- Zadania poszczególnych pracowników są ujęte w przydziale czynności i w planie pracy biblioteki.
- Pracownicy biblioteki odpowiadają za stan i wykorzystywanie zbiorów  biblioteki.
- Obowiązki pracowników biblioteki określa rozdział III regulaminu.

3. Lokal:

 
     Lokal biblioteki składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni i   
     czytelni.
 

4. Godziny pracy:

    
           Biblioteka jest otwarta od  8.00 do 14.00.
           Środy – dzień pracy wewnętrznej.
 

5. Zbiory:

 
  Biblioteka gromadzi następujące materiały:
- wydawnictwa informacyjne,
- podręczniki szkolne i programy nauczania,
- lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego,
- literaturę popularnonaukową i naukową,
- beletrystykę,
- wydawnictwa albumowe,
- prasę dla uczniów i nauczycieli,
- dokumenty audiowizualne i  edukacyjne programy multimedialne.
 

6. Finansowanie wydatków:

 
 - Wydatki biblioteki  są pokrywane z budżetu Szkoły .
 - Działalność biblioteki dotowana jest przez Radę Rodziców.
 

 
III     ZADANIA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA
 

1. Praca pedagogiczna:

 
  Nauczyciel bibliotekarz jest zobowiązany :
 
  - udostępniać zbiory w wypożyczalni, czytelni oraz komplety do pracowni przedmiotowych;
  - prowadzić działalność informacyjną, związaną z wyposażeniem i funkcjonowaniem biblioteki;
  - organizować konkursy czytelnicze i wystawy o charakterze kulturalnym;
 - udzielać porad w doborze literatury, zależnie od potrz i zainteresowań czytelników;
 - realizować zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej;
 - współpracować z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów,  opiekunami organizacji i kół zainteresowań, z bibliotekami  pozaszkolnymi  w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczyc szkoły, w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowywaniu ich do samokształcenia.
 

2. Prace organizacyjno-techniczne:

 
      Nauczyciel bibliotekarz jest zobowiązany:
 
- troszczyć się o właściwą organizację, wyposażenia i estetykę lokalu bibliotecznego;
- gromadzić zbiory zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami oraz przeprowadzać ich selekcję;
- prowadzić ewidencję zbiorów;
- opracowywać zbiory (klasyfikacja, katalogowanie, opracowanie techniczne i konserwacja);
- organizować warsztat działalności informacyjnej (katalogi);
- prowadzić dokumentację pracy biblioteki;
- planować pracę biblioteki oraz  składać semestralne i roczne sprawozdania  z jej przebiegu;
- doskonalić warsztat swojej pracy.
 

 
IV   PRAWA I OBOWIĄZKI CZYTELNIKÓW
 

1. Z biblioteki mogą korzystać:

    - uczniowie szkoły;
    - nauczyciele;
    - inni pracownicy szkoły;
    - rodzice uczniów.
 

2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.


3. Jednocześnie można wypożyczyć 2 książki na okres 2 tygodni.

          W uzasadnionych przypadkach biblioteka może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, może prolongować termin zwrotu wypożyczonych materiałów.

4. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.


5. W przypadku zniszczenia lub zagubienia wypożyczonego materiału czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną,  wskazaną przez bibliotekarza.
 

6. Wszystkie wypożyczone materiały powinny być zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego (do końca maja).
 
 
V       CZYTELNIA
 
 

1. Czytelnia jest miejscem cichej pracy.

2. Mogą korzystać z niej wszyscy czytelnicy.

3. Do godz. 11.45 z czytelni korzystają uczniowie za zgodą nauczyciela bibliotekarza, od 11.45 do 14.00 - ogólnie dostępna.

4. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo (a nawet obowiązek) sprawdzić, czy przebywający w czytelni uczniowie nie powinni być w tym czasie na  lekcji.

5. Z księgozbioru podręcznego oraz czasopism można korzystać wyłącznie na miejscu. Za zgodą nauczyciela bibliotekarza można wypożyczyć je na lekcję. Istnieje też możliwość wypożyczenia ich na dobę, tzn. tuż przed  zamknięciem czytelni do rana następnego dnia lub na weekend.
 

6. Do czytelni uczeń wchodzi bez plecaka i odzieży wierzchniej.

7. Korzystając z czytelni, uczeń ma obowiązek wpisać się do zeszytu odwiedzin.

8. Czasopisma metodyczne i oświatowe nauczyciele mogą wypożyczyć  na okres 2 tygodni.
 

9. Ze sprzętu audiowizualnego uczniowie korzystają wyłącznie pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia.

10. Czytelnia wyposażona jest w stanowiska komputerowe z dostępem Internetu i urządzenia wielofunkcyjnego ( skanera, drukarki i kopiarki).


VI     REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK   
         KOMPUTEROWYCH

 

1. Stanowisko komputerowe w wypożyczalni, z dostępem do Internetu, drukarki i skanera, jest przeznaczone wyłącznie dla nauczycieli.

2. Ze stanowisk komputerowych  w czytelni korzystają uczniowie klas IV-VI indywidualnie, uczniowie klas I-III pod opieką nauczyciela  prowadzącego zajęcia lub za zgodą nauczyciela bibliotekarza.

3. Z komputerów uczniowie korzystają od godz. 8.00 do godz. 14.00, z wyjątkiem przerw śródlekcyjnych do godz. 11.45.

4. Nauczyciel prowadzący zajęcia w MCI, realizowane z klasą, jest zobowiązany do uzgodnienia ich z nauczycielem bibliotekarzem dzień  wcześniej (rezerwacja).

5. Za stan czytelni i jej wyposażenia w czasie zajęć zorganizowanych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.

6. Uczniowie mają prawo pracować w czytelni czy przy komputerze w czasie trwania zajęć realizowanych z klasą wyłącznie za zgodą  nauczyciela prowadzącego lekcję i pod warunkiem nie zakłócania toku zajęć.

7. Użytkownik sprzętu komputerowego zobowiązany jest do zapoznania się regulaminem korzystania ze stanowisk komputerowych i wpisania się do  zeszytu odwiedzin (wpis jest jednoznaczny z akceptowaniem regulaminu).

8. Internet służy przede wszystkim do celów edukacyjnych. Uczeń jest zobowiązany do podania nauczycielowi bibliotekarzowi tematyki  zagadnień poszukiwanych w sieci lub stron www.

9. Za zgodą nauczyciela bibliotekarza można korzystać z komputerów w celach rozrywkowych.

10. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo zabronić uczniowi korzystania z danych stron internetowych, jeżeli uzna, że ich treści są dla niego  nieodpowiednie lub szkodliwe oraz z korzystania z komunikatorów, gdy   uczeń posługując  się nimi, łamie prawo.

11. Pierwszeństwo w korzystaniu z komputera mają uczniowie wykonujący zadania edukacyjne.

12. Użytkownicy mogą korzystać z urządzenia wielofunkcyjnego wyłącznie do celów edukacyjnych. Ilość drukowanych lub kopiowanych stron  uczeń uzgadnia z nauczycielem bibliotekarzem. Biblioteka nie  zaopatruje czytelników w papier do drukowania czy kopiowania.

13. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub  dystrybutorów oprogramowania i danych.

14. Nie można bez zgody nauczyciela bibliotekarza instalować własnych programów.

15. Korzystający z komputera po zakończonej pracy ma obowiązek usunąć z dysku swoje zapisy i wylogować się  (komputery wyłącza nauczyciel).

16. Nie wolno użytkownikom przyłączać, odłączać ani przełączać urządzeń w zestawach komputerowych.

17.  Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy  zgłaszać natychmiast nauczycielowi  bibliotekarzowi.

18.  W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, nauczyciel  bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.

19. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego  na okres wskazany przez   nauczyciela bibliotekarza.

20. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego  i oprogramowania odpowiadają finansowo użytkownicy lub opiekunowie  prawni ucznia.
 

 
Regulamin zatwierdza Rada Pedagogiczna.
Regulamin obowiązuje od dnia  16.03.2010 r.


Fotogaleria: