Szkoła Podstawowa nr 65

im Alfa Liczmańskiego

w Gdańsku

Stołówka

2017-09-01: Regulamin Stołówki Szkolnej

          REGULAMIN   STOŁÓWKI  SZKOLNEJ

UPRAWNIENIA  DO  KORZYSTANIA  ZE  STOŁÓWKI

                        1.   Ze  stołówki szkolnej  mogą  korzystać  uczniowie  Szkoły  Podstawowej  65 , Gimnazjum  9  oraz nauczyciele  i  pracownicy tych  szkół.

                        2.   Ze  stołówki  korzystają  uczniowie  wnoszący  opłaty  indywidualnie  lub  których  dożywianie finansowane  jest  przez inne podmioty.

                        3.    W/wym.  zapisywani  są  na  obiady  na  początku  lub  w  trakcie  roku  szkolnego  u  intendenta  szkoły.

ODPŁATNOSĆ  ZA  OBIADY

1.   Stołówka  szkolna  zapewnia  posiłki  gotowane  w  formie  dwudaniowego  obiadu  z  napojem  owocowym w  cenie 3,50 zł

2.   Cena  jednego  obiadu dla  uczniów obejmuje  koszt   produktów  zużytych  do  przygotowania  posiłku.

3.   W  sytuacjach  wzrostu  kosztu  produktów  żywnościowych  w  trakcie  roku  szkolnego  dopuszcza  się   możliwość  zmiany   odpłatności  po   wcześniejszym  poinformowaniu   korzystających  ze  stołówki.

4.   Odpłatność  za  obiady  za  dany  miesiąc  uiszczana  jest  u  intendenta szkoły  w  pokoju  nr  6  lub na rachunek bankowy Szkoły Podstawowej nr 65  23124012681111001038412560

5.   do  10 –go każdego  miesiąca

6.   Uczeń wpłacający pieniądze za obiady otrzymuje od intendenta dowód wpłaty w postaci odcinka kwitariusza z numerem seryjnym i kartę uprawniającą odebranie obiadu. Jest ona podstawą wpuszczenia ucznia na stołówkę

ODPISY   ZA  OBIADY

              1 . Nieobecność  na  obiedzie  należy  zgłosić  pierwszego  dnia  absencji  osobiście  lub  telefonicznie  pod  nr  58 301 45 46  w. 23.

                      2. Odliczenie  kwoty  następuje  w  odpłatności  za  kolejny  miesiąc

          WYDAWANIE   POSIŁKÓW

                     1. Posiłki  wydawane  są  od  godz. 11.30 do  godz. 13.45

                     2. Przy  wejściu  na  stołówkę  wywieszany  jest  jadłospis  na  dany  tydzień

                     3. Posiłki   przygotowywane  są  zgodnie  z  zasadami  racjonalnego  żywienia  i  kalkulacją  kosztów.

 

ZASADY   ZACHOWANIA  W  STOŁÓWCE

1.   Podczas  spożywania  posiłków  obowiązują  zasady  kulturalnego  zachowania.

2.   Uczniów korzystających z dożywiania obowiązuje okazanie imiennej karty obiadowej oraz ustawienie się w kolejce. Zabrania się niekulturalnego przepychania.

3.   Osobom nie korzystającym z dożywiania zakazuje się wstępu na stołówkę podczas długich przerw obiadowych

4.    W stołówce obowiązuje cisza.

5.   Uczeń zobowiązany jest  przestrzegać regulaminu stołówki dotyczącego przepisów BHP.

6.   Zabrania się wstępu osobom w okryciu wierzchnim( kurtka).

7.   Zabrania się wnoszenia wszelkich sztućców, naczyń i środków spożywczych na teren stołówki.

8.   Po  spożyciu  obiadu  brudne  naczynia  należy  odnieść  w  wyznaczone  miejsce.

9.   Nad  bezpieczeństwem  uczniów  przebywających  w  czasie  obiadu  w  stołówce  czuwa  wychowawca  świetlicy.

 

          O   WSZYSTKICH   SPRAWACH   ZWIĄZANYCH   Z   ORGANIZACJĄ   PRACY   STOŁÓWKI   DECYDUJE   DYREKTOR   SZKOŁY